innovena logo

Development

Development creates the future.

It is through development that we can create new products and services, improve existing solutions, and meet new needs.

Result-oriented

Innovative

Future-proofed

nettsider

We can help you with this and much more

nettsider, nettbutikk, programmatiske bannere, nettside, next, sanity

Platform development

Development of custom platforms

nettsider, nettbutikk, programmatiske bannere, nettside, next, sanity

API Integrations

We help you make your systems communicate together

nettsider, nettbutikk, programmatiske bannere, nettside, next, sanity

System development

System development for demanding, business-critical challenges

nettsider, nettbutikk, programmatiske bannere, nettside, next, sanity

CRM

We help you develop integrations and automation for your CRM

nettsider, nettbutikk, programmatiske bannere, nettside, next, sanity

Custom-developed systems

We assist you in developing custom-built systems.

nettsider, nettbutikk, programmatiske bannere, nettside, next, sanity

Cloud solutions

Through cloud services, we deliver flexible and efficient solutions to our customers.

The process is simple

01

Planning​​​​‌‍​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌‍‍​‌‌​‌‌​‌​​​‍‍​‍​‍‌‍​‌‍‌‍​‌‍​‌‌‍​‌‍‍​‌‍‌​‌‌​​‍‍​​​​​​​​​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌​‌‍​‌‌‌‍‌‍​‌‌‌‍‌​‌‍​‍‌‍‌‍​‍‌​‍‌​​​‌‍​‌​​‍​​‍‌​‌​‌‍‌‌​‌‌‍​‍​‍‌‌‍​‍​‌​‌​‌‌​‍‌‌‍‌​‌‍​‌‍​​​‌‍‌‍​‍​​‍​​‌‍​​​​​​​​​‍​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‍​‌‍‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​​‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‍‌‌‌​‌‍​‌‍‌‌​‍​‍‌‌


This is the most important part of the project, as it is crucial to assess the needs of each individual. In this phase, we plan exactly what the needs are and which target audience it applies to.​​​​‌‍​‍​‍‌‍ Furthermore, we plan how we can assist in achieving the desired goals.​​​​‌‍​‍​‍‌‍ ‌

02

Design & UX

In this phase, we develop design and identity.​​​​‌‍​‍​‍‌‍ ‌By using behavioral science, we can improve the user experience.​​​​‌‍​‍​‍‌‍

03

Development

Once the planning is completed and approved, we can begin the development.​​​​‌‍​‍​‍‌‍ ‌We will keep you in the loop throughout the process so that you are always updated on the progress.​​​​‌‍​‍​‍‌‍ ‌​‌‍​‌‌‌‍‌‍​‌‌‌‍‌​‌‍​‍‌‍‌‍​‍‌​‍‌​​​‌‍​‌​​‍​​‍‌​‌​‌‍‌‌​‌‌‍​‍​‍‌‌‍​‍​‌​‌​‌‌​‍‌‌‍‌​‌‍​‌‍​​​‌‍‌‍​‍​​‍​​‌‍​​​​​​​​​‍​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​ ‌‌‍​‌‍ ‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​​‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​​‌​‌​‌‍‌‌‌​‌‍​‌​‍‌‍‍‌‌​​‌‌​‌‍‍‌‌‍ ‌‍‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​‌​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍​‌‍‍​‌‍‍‌‌‍​‌‍‌​‌​‍‌‍‌‌‌‍‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍​‍‌ ‌

Any exciting projects in progress?

If you have an exciting project in progress, we would love to hear more about it. Please contact us today for a non-committal chat. We are here to help you succeed.

01

Planlegging​​​​‌‍​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌‍‍​‌‌​‌‌​‌​​​‍‍​‍​‍‌‍​‌‍‌‍​‌‍​‌‌‍​‌‍‍​‌‍‌​‌‌​​‍‍​​​​​​​​​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌​‌‍‌‍‌‌‌‍‌‌​‍‌​​​​‍‌​​‌‍‌​​‍‌‌‍​‌‍​‍​​‍​‍‌​‍‌​‌​​‌‍​​‌‍‌‍​‍‌​‍‌​​‌​​‌‌‍‌​​‍‌‌‍​‍‌‍‌‍​‍​​​‌‌‍​‌​​​‌‍​‍​​​‍‌​​‍‌‍​‌​‌​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‍​‌‍‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​​‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‍‌‌‌​‌‍​‌‍‌‌​‍​‍‌‌

Dette er den viktigste delen av prosjektet, da det er viktig å kartlegge behovet til den enkelte. I denne fasen så planlegger vi nøyaktig hva behovet er og hvilken målgruppe det gjelder. Videre planlegger vi hvordan vi kan hjelpe til å nå målene som ønskes.​​​​‌‍​‍​‍‌‍ ‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍

nettsider
02

Design​​​​‌‍​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌‍‍​‌‌​‌‌​‌​​​‍‍​‍​‍‌‍​‌‍‌‍​‌‍​‌‌‍​‌‍‍​‌‍‌​‌‌​​‍‍​​​​​​​​​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌​‌‍‌‍‌‌‌‍‌‌​‍‌​​​​‍‌​​‌‍‌​​‍‌‌‍​‌‍​‍​​‍​‍‌​‍‌​‌​​‌‍​​‌‍‌‍​‍‌​‍‌​​‌​​‌‌‍‌​​‍‌‌‍​‍‌‍‌‍​‍​​​‌‌‍​‌​​​‌‍​‍​​​‍‌​​‍‌‍​‌​‌​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‍​‌‍‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​​‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​‌​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‍‌‌‌​‌‍​‌‍‌‌​‍​‍‌‌

I denne fasen så utarbeider vi design og identitet. Ved å bruke atferdsvitenskap og AI, kan vi bedre brukeropplevelsen betraktelig, som vil gi ønskede resultater for ditt spesifikke prosjekt​.‌‌‌​​‍​​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍​‌‍‍​‌‍‍‌‌‍​‌‍‌​‌​‍‌‍‌‌‌‍‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍

Nettsider
03

Utvikling

Da planleggingen er gjennomført og godkjent. Kan vi begynne utviklingen. Vi vil holde deg i loopen igjennom hele prosessen slik at du alltid er oppdatert på prosessen.

Nettsider